ادبیات فارسی

۱٫ مصرع زیر چند جمله است؟                سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز

الف) ۲جمله                ب)۳ جمله                ج)۴ جمله                  د)۵ جمله

۲٫ کدام گروه هم خانواده نیستند؟

الف) اعجاز، معجزه، عجز                    ب) تحلیل، حلال، محلول                ج)علل، متعال، تعلل                      د)شعر، شاعر، شعور

۳٫فعل کدام جمله با بقیه سازگار نیست؟

الف) نرگس آمد.                          ب) هوا خنک شد.                ج)او گل کاشت.                                د) باد می وزد

۴٫بیت زیر دارای چه آرایه  ای است؟            شبنم از روی گل برخاست                       گفت می خواهم آفتاب شوم

 الف) تشبیه                          ب) تشخیص                ج)مراعات نظیر              د)همه موارد

۵٫املای کدام گزینه با توجه به معنا غلط است؟

الف) مطبوعات: روزنامه ها                   ب) غوقا: فریاد، شلوغی            ج)نشاط: شور و شادی        د)مصحف: کتاب عزیز (قرآن)

۶٫نهاد مصراع «زنگ تفریح را که زنجره زد» کد ام است؟

الف) تفریح                          ب) زنگ                      ج)زنجره                                د)زنگ تفریح

۷٫ معنای واژه رغم در کدام گزینه آمده است؟

الف) عدد                               ب) ناراحتی               ج)خلاف                            د)گونه

۸٫کدام گروه کلمات هم آوا نیستند؟

الف) سبا، صبا                          ب) قریب، غریب                ج)غرق، غرقه                     د)خوار، خار

۹٫ مفهوم «زود گردد با مراد خویش جفت» در کدام گزینه به طور دقیق آمده است؟

الف) با جفت خود همدم می شو        ب) خیلی زود ازدواج می کند       ج)عبه مرادش می رسد                    د)خیلی زود به مرادش می رسد

 

۱۰٫ کدام گزینه در هنگام افزودن «ی»، حرف «گ» نمی گیرد؟

الف) خانه                          ب) دیدن                   ج)زنده                          د)شایسته